Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια αναλώσιμων ειδών γραφείου (γραφική ύλη, χαρτικά, φάκελοι, μελάνια εκτυπωτών κλπ.) απαιτούμενων για την ομαλή υλοποίηση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας των ακόλουθων Πράξεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30192700-8 – Γραφική ύλη

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά (44.457,00) ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.852,42€, ΦΠΑ 24%: 8.604,58€).

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας (ΑΠ) 6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό των ακόλουθων Πράξεων του Ε.Π. : «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»:

  1. του Υποέργου 6 «Συμπληρωματικές δράσεις 2020-2021» της Πράξης «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021», με Κωδικό ΟΠΣ 5069631 και ΣΑΕ Χρηματοδότησης: 2020ΣΕ34510401 (Απόφαση Ένταξης: 3678/03-08-2020, ΑΔΑ: 95ΤΟ46ΜΤΛΡ-ΖΗΥ)
  2. του Υποέργου 6  «Συμπληρωματικές δράσεις 2020-2021» της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2020-2021», με Κωδικό ΟΠΣ 5069634 και ΣΑΕ Χρηματοδότησης:  2020ΣΕ34510404 (Απόφαση Ένταξης: 3704/04-08-2020 ΑΔΑ: 633Τ46ΜΤΛΡ-Χ4Γ)
  3. του Υποέργου 6  «Συμπληρωματικές δράσεις 2020-2021» της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021», με Κωδικό ΟΠΣ 5069863 και ΣΑΕ Χρηματοδότησης: 2020ΣΕ34510406 (Απόφαση Ένταξης: 3806/14-08-2020, ΑΔΑ: ΨΨ7Τ46ΜΤΛΡ-ΧΞΜ
  4. του Υποέργου 6 «Συμπληρωματικές δράσεις 2020-2021» της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με Κωδικό ΟΠΣ 5070727 και ΣΑΕ Χρηματοδότησης: 2020ΣΕ34510408 (Απόφαση Ένταξης: 4061/14-09-2020, ΑΔΑ: 91ΕΞ46ΜΤΛΡ-ΡΤΣ)
  5. του Υποέργου 6 «Συμπληρωματικές δράσεις 2020-2021» της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021», με Κωδικό ΟΠΣ 5069645 και ΣΑΕ Χρηματοδότησης: 2020ΣΕ34510398 (Απόφαση Ένταξης: 3680/03.08.2020 (ΑΔΑ: 6ΣΣΖ46ΜΤΛΡ-Γ4Ξ)
  6. του Υποέργου 6 «Συμπληρωματικές δράσεις 2020-2021» της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021», με Κωδικό ΟΠΣ 5069633 και ΣΑΕ Χρηματοδότησης: 2020ΣΕ34510400 (Απόφαση Ένταξης: 3686/03.08.2020 (ΑΔΑ: Ω7ΩΣ46ΜΤΛΡ-ΜΓ0)
  7. του Υποέργου 6  «Συμπληρωματικές δράσεις 2020-2021» της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021», με Κωδικό ΟΠΣ 5069864 και ΣΑΕ Χρηματοδότησης: 2020ΣΕ34510405 (Απόφαση Ένταξης: 3722/05.08.2020 (ΑΔΑ:ΨΕ6Δ46ΜΤΛΡ-ΙΑΣ)
  8. του Υποέργου 6  «Συμπληρωματικές δράσεις 2020-2021» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021», με Κωδικό ΟΠΣ 5069632 και ΣΑΕ Χρηματοδότησης: 2020ΣΕ34510399 (Απόφαση Ένταξης: 3679/03.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΣΚ646ΜΤΛΡ-ΘΘ9)

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς) στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι, Γραφείου Πρωτοκόλλου (1031, 1ος όροφος).

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε:

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή τους μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 15/06/2021 και ώρα 13:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr

Απόφαση Διενέργειας: 2135/28-05-2021

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 2136/28-05-2021

Περίληψη Διακήρυξης: 2137/28-05-2021

Παραρτήματα Τεύχους σε επεξεργάσιμη μορφή

Συνοπτικός Διαγωνισμός (Άρθρο 117 του ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο