Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 3806/16-10-2020 Πρόσκληση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00.

Προϋπολογισμός: 8.467,74€ (οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 10.500,00€ (δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027232 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Σ.Α.Ε Χρηματοδότησης: 2018ΣΕ34510084

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του εγγράφου.

Πρόσκληση (.pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Υπεύθυνη Δήλωση (.doc)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πίνακας τεχνικής προσφοράς (.doc)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III – Πίνακας οικονομικής προσφοράς (.doc)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop)
Μετάβαση στο περιεχόμενο