Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 3789/15-10-2020 Πρόσκληση.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Προϋπολογισμός: 1.000€ (χίλια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 1.240€ (χίλια διακόσια σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Έργου «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την υλοποίηση των έργων του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Σ.Α.Ε Χρηματοδότησης: 2016ΣΕ44520006

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση (.pdf)

Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης (Ημερομηνία: 16/10/2020): (.pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Υπόδειγμα Προσφοράς (.docx)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο