Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 30-10-2020 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση (.pdf)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σχετικά με το έργο παροχής υπηρεσιών ανατύπωσης και διανομής αφισών που αφορούν σε Πράξεις που υλοποιούνται από την ΕΔ ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. τομέα παιδείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο