Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας, για το έτος 2019 προέβη στις κάτωθι αναθέσεις συμβάσεων μέσω μητρώου παρόχων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (Β΄ 677) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  • Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας
α/α Ανάδοχος/ Στοιχεία Αναδόχου Αντικείμενο Σύμβασης Συμβατικό τίμημα Απόφαση Ανάθεσης Σύμβαση
1 Δημοπούλου Αικατερίνη του Φώτιου -Απόφαση εγγραφής Αναδόχου στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών: 1197/22-4-2016 (ΑΔΑ: 7Η504653ΠΣ-ΤΨΚ), Απόφαση επικαιροποίησης στοιχείων: 2188/10-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ1Ο4653ΠΣ-Σ2Υ). Τεχνική υποστήριξη της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας και του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νέας Προγραμματικής περιόδου 2021-2027 22.072,00 € με ΦΠΑ 24% Υπ’αριθμ. 2587/ 28-5-2019 (ΑΔΑ: 6Ο434653ΠΣ-ΙΡ3 και ΑΔΑΜ: 19AWRD005019472) Υπ’αριθμ. 2636/31-5-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005077951)
2 Κιβρακίδου Άννα του Βασιλείου-Απόφαση εγγραφής Αναδόχου στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών: 2188/10-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ1Ο4653ΠΣ-Σ2Υ) Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ , Τομέα Παιδείας 24.428,00 € με ΦΠΑ 24% Υπ’αριθμ. 2716/ 4-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΟ254653ΠΣ-ΥΦΚ και ΑΔΑΜ: 19AWRD005057492) Υπ’αριθμ. 2731/5-6-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005062610)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (.pdf)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (.pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΙΒΡΑΚΙΔΟΥ (.pdf)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΙΒΡΑΚΙΔΟΥ (.pdf)

Αναθέσεις συμβάσεων ΕΔ ΕΣΠΑ μέσω μητρώου παρόχων υπηρεσιών για το έτος 2019
Μετάβαση στο περιεχόμενο