Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.958.239,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε 26 μονάδες εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου. Συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών/σπουδαστών, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ειδικοτήτων, για την προσέλκυση του μαθητικού/σπουδαστικού δυναμικού, τη σύνδεση της παρεχόμενης θεωρητικής γνώσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και τις τεχνικές εκπαιδευτικές πρακτικές, και την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρέχοντας στους σπουδαστές εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση.

Στόχοι
Η αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 26 μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου και θα υλοποιηθεί μέσω προμήθειας ειδών εξοπλισμού τα οποία ομαδοποιούνται στα ακόλουθα τμήματα:

 1. Πληροφορικής,
 2. Ηλεκτρονικής,
 3. Ηλεκτρολογίας,
 4. Εργαλειομηχανών CNC,
 5. Μηχανολογίας,
 6. Οχημάτων,
 7. Ψύξης – Θέρμανσης,
 8. Εφαρμοσμένων Τεχνών,
 9. Γεωπονίας,
 10. Υγείας και Πρόνοιας,
 11. Δομικών Έργων,
 12. Εκπαιδευτικών Διατάξεων Γεωπονίας.

Η εν λόγω προμήθεια θα βελτιώσει και θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τα προσόντα των ωφελούμενων μαθητών και σπουδαστών κατά τη μετέπειτα προσπάθεια εύρεσης εργασίας.

Αποτελέσματα
Αναμενόμενα Οφέλη Πράξης:

 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αποτέλεσμα τη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών.
 • Αύξηση του κινήτρου για μάθηση και περιορισμός της σχολικής διαρροής.
 • Ενίσχυση της εξατομικευμένης μάθησης και προώθηση του θεσμού της δια βίου μάθησης.
 • Αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου.
 • Χρήση και αξιοποίηση του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού εκπαίδευσης.
 • Ενίσχυση της κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής μέσω της διαμόρφωσης συνθηκών ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση.
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου
Skip to content