στο πλαίσιο του Έργου 3 «Προμήθεια αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτουμένων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π.» της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», για το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

Το αντικείμενο της σύμβασης  αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτούμενων για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. και συγκεκριμένα:

  • Στη συγκέντρωση συγκεκριμένων σχολικών ειδών (π.χ. μολύβια, μαρκαδόροι, τετράδια κ.ά.) και ομαδοποίησή τους σε Πακέτα τριών κατηγοριών: 1. Πακέτο Νηπιαγωγείου, 2. Πακέτο Δημοτικού και 3. Πακέτο Γυμνασίου
  • Στην Παράδοση των Πακέτων, σύμφωνα με τα στοιχεία (ποσότητες πακέτων και τόπους προορισμού) που περιλαμβάνει ο Πίνακας 3 του Παραρτήματος ΙΙ
  • Στη συγκέντρωση των απαιτούμενων παραστατικών, στον έλεγχό τους και στην αποστολή τους στην Αναθέτουσα Αρχή.

 

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού:

Ο συνολικός  προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 50369,27€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 40620,38€, Φ.Π.Α. 24%: 9.748,89€).

Δικαιώματα προαίρεσης: Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των 23.782,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (ήτοι 19.179,62€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 24%: 4.603,10€)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης  ανέρχεται στο ποσό των 74.152€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.800€ ΦΠΑ 24%: 14352€)

 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας Αρχής στην διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 22 Μαρούσι, στο Γραφείου Πρωτοκόλλου (1031, 1ος όροφος).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/1/2020  Ημέρα : Δευτέρα  Ώρα : 14:00

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/1/2020  Ημέρα : Τρίτη  Ώρα : 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ):  6751/24-12-2019 (ΑΔΑ: Ω87846ΜΤΛΗ-ΗΣΕ)

Περίληψη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ):  6757/24-12-2019  (ΑΔΑ: 6ΕΖΦ46ΜΤΛΗ-ΦΞΣ)

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ):  6755/24-12-2019 (ΑΔΑΜ: 20PROC006139680)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – Οικονομική προσφορά (αρχείο  .docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ  (αρχείο .xml και .pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Εγγυητική  (αρχείο .docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-τεχνική προσφορά  (.docx)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτούμενων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π.
Μετάβαση στο περιεχόμενο