Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 1125/11-3-2020 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 1228/18-3-2020 τροποποίηση πρόσκλησης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020, ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι λόγω των εξαιρετικών και απρόβλεπτων συνθηκών οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να ενημερώνουν το γραφείο πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής για την κατάθεση της προσφοράς τους, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vpapaspyros@minedu.gov.gr

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών: Τροποποιείται η ενότητα 1 – «Περιγραφή του έργου του Αναδόχου» της πρόσκλησης, καθώς και το παράρτημα ΙΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης» ως προς την απαίτηση για καινούρια και αμεταχείριστα είδη ως εξής:
«Επισημαίνεται ότι:
α) Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για ανακατασκευασμένα είδη (refurbished). Ειδικά και μόνο για το είδος με α/α 4 (ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD ΓΙΑ SERVER), του παραπάνω πίνακα δύναται να προσφερθούν ανακατασκευασμένα είδη (refurbished) εφόσον η κατασκευάστρια εταιρεία δεν παρέχει πλέον το είδος σε παραγωγή».

Προϋπολογισμός: 10.286,29 € (δέκα χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 12.755,00 € (δώδεκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό του Υποέργου 2 «Δαπάνες προμήθειας επίπλωσης, εξοπλισμού και εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Κατηγορία επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας: Α. Προμήθειες – Α.2. Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός
Σ.Α.Ε Χρηματοδότησης: 2018ΣΕ34510084

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του εγγράφου.

Τροποποίηση Πρόσκλησης .pdf)  (18/03/2020)

Πρόσκληση (.pdf, .doc)  (11/03/2020)

Παραρτήματα Ι-ΙΙΙ (.docx)

Τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δαπάνες προμήθειας επίπλωσης, εξοπλισμού και εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Μετάβαση στο περιεχόμενο