Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης Έκθεσης/Εκδήλωσης «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί 2019» στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδικό ΟΠΣ 5010706 στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 12.400,00€ (δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019, ώρα 12:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 1534/2-4-2019.

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι Ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του εγγράφου.

Τροποποίηση Πρόσκλησης (.pdf)  (2/04/2019)

Πρόσκληση (.pdf)  (29/03/2019)
Παραρτήματα I-V: Αναλυτική περιγραφή έργου – Τεχνικές προδιαγραφές (.docx)
Παράρτημα VΙ: Πίνακας οικονομικής προσφοράς (.docx)
Παράρτημα VΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση (.docx)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης Έκθεσης/Εκδήλωσης «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί 2019» στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδικό ΟΠΣ 5010706 στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Μετάβαση στο περιεχόμενο