Τίτλος
Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών (με κωδικό ΟΠΣ 5009755)

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται το ποσό των 168.175,00 ευρώ. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 126.131,25 € και αντιστοιχεί σε 75% επί της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Διαρθρωτικό Ταμείο
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Περιγραφή/Στόχοι/Αποτελέσματα
Η προτεινόμενη δράση απευθύνεται σε πρόσφυγες 15-18 ετών που θέλουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα αγροτικής εκπαίδευσης.
Ο πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες τις οποίες θα μπορούσαν ιδανικά να χρησιμοποιήσουν για ίδιο όφελος στο μέλλον.
Ο στόχος της δράσης θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης δύο (2) εκπαιδευτικών προγραμμάτων πιλοτικού χαρακτήρα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επικεντρώνονται στη γεωργική εκπαίδευση και σε θέματα που περιλαμβάνουν θεματικές όπως: εδάφη, συγκομιδή, καλλιέργειες, άρδευση, pest control κλπ. Τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική εκπαίδευση θα γίνεται με επικεφαλής ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Η εκπαίδευση και ειδικότερα η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται με τη μέθοδο του on the job training.
Προβλέπεται η συμμετοχή συνολικά 200 φιλοξενουμένων (100 φιλοξενουμένων από Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων της Κεντρικής Μακεδονίας και 100 από την Αττική) για 100 ώρες. Από τις ώρες αυτές, οι 35 ώρες θα είναι θεωρητική εκπαίδευση και οι 65 ώρες πρακτική άσκηση.
Η Δράση περιλαμβάνει τα εξής Έργα:

  • Υποστήριξη της υλοποίησης, του συντονισμού και απολογισμού της Δράσης
  • Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία
  • Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης στην Αττική

Αναμενόμενα οφέλη της Δράσης είναι η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών χωρίς διακρίσεις. Επίσης, η επίτευξη ομαλότερης ενσωμάτωσης των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Ωφελούμενος πληθυσμός της εν λόγω Δράσης είναι οι νέοι και νέες 15-18 ετών που διαμένουν στα Κέντρα Φιλοξενίας Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής, καθώς και οι οικογένειες των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών.

Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών
Μετάβαση στο περιεχόμενο