Αντικείμενο Διαγωνισμού: Η προμήθεια αφορά στην κάλυψη του ελάχιστου αναγκαίου εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων (σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ., Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε) της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή. Οι συγκεκριμένες ανάγκες προέκυψαν ύστερα από καταγραφή αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. (CPV: Τμήμα 1: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες, Τμήμα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12: 38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός & ακριβείας).

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.958.239,00€ (δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.385.676,62€ (δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) και ΦΠΑ: 572.562,38 € (πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά).

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» της Περιφέρειας Ηπείρου (ΣΑΕ 2018ΕΠ01810002) – Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών, εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας».
Πράξη: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου» (MIS: 5016081) – Υποέργο 1.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 04/04/2019 και ώρα 11:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας: 935/28-2-2019

Προκήρυξη Σύμβασης: 2019/S 045-102298

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 1013/05-03-2019

Περίληψη Διακήρυξης: 1014/05-03-2019

Διευκρινίσεις επί των όρων της Διακήρυξης: 1452/29-03-2019

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την “Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου”
Μετάβαση στο περιεχόμενο