Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του της εκτύπωσης, επικόλλησης και αποκόλλησης αφισών και αυτοκόλλητων σε σταθμούς του Μετρό Αττικής στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892 στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 2.200,00€ (δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 2.728,00€ (δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2017ΣΕ34510005.

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το χαμηλότερο συνολικό κόστος (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 15:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (5/02/2019)

Παράρτημα Ι (.docx)

Παράρτημα ΙΙ (.docx)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου της εκτύπωσης, επικόλλησης και αποκόλλησης αφισών και αυτοκόλλητων σε σταθμούς του Μετρό Αττικής στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892 στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο