Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης Έκθεσης –Εκδήλωσης με τίτλο «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί 2019» στο χώρο πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό «Σύνταγμα» του Μετρό Αττικής στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892 στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 24.800,00€ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2017ΣΕ34510005.

 Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το χαμηλότερο συνολικό κόστος (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 05 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 15:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (30/01/2019)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών σχετικά με την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης Έκθεσης –Εκδήλωσης με τίτλο «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί 2019» στο χώρο πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό «Σύνταγμα» του Μετρό Αττικής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο