Η Πράξη «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας, του ΥΠΠΕΘ.

Στόχος της Πράξης είναι η επιμόρφωση των 540 Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) που στελεχώνουν τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α), η αποστολή των οποίων είναι, μεταξύ άλλων, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.

Για την επιμόρφωση των 540 Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου προβλέπονται 20 τμήματα επιμόρφωσης, διάρκειας 18 ωρών το κάθε ένα.

Επιμορφωτικό Υλικό ανά θεματική ενότητα:

Οδηγός Υλοποίησης (.pdf)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (.xlsx)

Αφίσα (.pdf 2.94 MB)

Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο