Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για τη διοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου των ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5032528, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 435,49€ (τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 540,00€ (πεντακοσίων σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, ώρα 12:00.

H ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.

Πρόσκληση (.pdf)  (16/1/2019)

Παράρτημα Ι  (.doc)

Παράρτημα ΙΙ  (.doc)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) στην Κομοτηνή
Μετάβαση στο περιεχόμενο