ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

για την παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών για την προβολή και δημοσιότητα του υποέργου 6 των Πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ: 5031894,5031898,5031889,5031883,5031892,5031893, 5031890
στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή δημιουργικού επτά (7) αφισών, η αναπαραγωγή τους, καθώς και η διανομή τους, στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) της χώρας σύμφωνα με το Παράρτημα Β του αναλυτικού τεύχους της Διακήρυξης.
Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 31.725€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (39.339,20€ με ΦΠΑ 24%).
Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση της παραγράφου 13.1 του Αναλυτικού Τεύχους Διακήρυξης στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1ος όροφος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/11/2018  Ημέρα : Τρίτη  Ώρα : 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

 

Απόφαση Διενέργειας: 5148/31-10-2018 (ΑΔΑ:ΩΣΔ84653ΠΣ-0ΩΗ)
Περίληψη: 5149/31-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΛΗ4653ΠΣ-3Θ7)
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 5150/31-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003928385)

Παράρτημα B (.xlsx)

Παράρτημα Δ (.docx)

Παράρτημα Η (.docx)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών για την προβολή και δημοσιότητα των Πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ: 5031894,5031898,5031889,5031883,5031892,5031893, 5031890.
Μετάβαση στο περιεχόμενο