Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα «Ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δεξιοτήτων και τη διάχυση του σημαντικού έργου που έχει συντελεστεί στην Επαγγελματική εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ και Εφαρμογή Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020».

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 887,10€ (οχτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 1.100,00€ (χιλίων εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (24/10/2018)

Παράρτημα I  (.docx)

Παράρτημα II (.docx)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)
Μετάβαση στο περιεχόμενο