Αντικείμενο Διαγωνισμού: Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας εξοπλισμού διαδραστικού συστήματος τηλεδιάσκεψης με ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, σε τριακόσιες έξι (306) σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. σε όλη τη χώρα για χρήση από όλους τους εμπλεκόμενους της πράξης.
Ο εξοπλισμός έχει ως στόχο την παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης επικοινωνίας (διασύνδεση πολλών σημείων σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο) μεταξύ των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του προγράμματος. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 323200-8 (Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός).

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.224.000,00 € (ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 987.096,77 € και ΦΠΑ: 236.903,23 €).

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΣΑΕ 2017ΣΕ34510056) στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας»,ΑΞ.Π.8 «Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης –Σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και στον ΑΞ.Π. 9 «Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης –Σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
Πράξη: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ » (MIS: 5010706) – Υποέργο 23-24 & 27-29 .

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 22/11/2018 και ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας: 4884/18-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΡΤΥ4653ΠΣ-Β33)
Προκήρυξη Σύμβασης: 2018/S203-461695
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 4934/22-10-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003876833)

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 03/2018 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας – Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»
Μετάβαση στο περιεχόμενο