Αντικείμενο Διαγωνισμού: Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σε σχολικές μονάδες Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 30200000-1 (Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες).

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.744.614,00 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια δεκατέσσερα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.213.398,39 € (δύο εκατομμύρια διακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) και ΦΠΑ: 531.215,61 € (πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά).

Χρηματοδότηση:Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» της Περιφέρειας Ηπείρου (ΣΑΕ 2018ΕΠ01810000) – Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών, εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας».
Πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου» (MIS: 5014560) – Υποέργο 1.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 16/11/2018 και ώρα 11:00.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Διευκρινίσεις επί των όρων της Διακήρυξης: 5397/08-11-2018

Απόφαση Διενέργειας: 4799/12-10-2018

Προκήρυξη Σύμβασης: 2018/S 199-450217

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 4833/16-10-2018

Περίληψη Διακήρυξης: 4834/16-10-2018

 

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 04/2018 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου»
Μετάβαση στο περιεχόμενο