Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες).

Η προμήθεια συνοπτικά περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.O στόχος του εν λόγω έργου είναι το σχολείο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή.
Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας » (MIS: 5021556) του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 3.225.164,52 € (τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 3.999.204,00 € (τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια τέσσερα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στο συνολικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 774.039,48 € (επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται για το Τμήμα 1 σε 2.067.521 € (δύο εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% -προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.667.355,65 € (ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) και αναλογούν ΦΠΑ: 400.165,35 € (τετρακόσιες χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) – και για το Τμήμα 2 σε 1.931.683 € (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τρία ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% -προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.557.808,87 € (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά) και αναλογούν ΦΠΑ: 373.874,13 € (τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και δεκατρία λεπτά)-
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με Κωδικό (ΣΑ) ΕΠ0051.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕ 2018ΕΠ00510002.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 30/10/2018 και ώρα 15:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας: 4459/25-09-2018

Προκήρυξη: 2018/S186-419542

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 4482/27-09-2018

α/α ΕΣΗΔΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 1:  63155

ΤΜΗΜΑ 2:  63159

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας »
Μετάβαση στο περιεχόμενο