Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις λειτουργικές ανάγκες της, στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και των δικαιούχων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το έτος 2018.

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 2.945,00€ (δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 3.651,80€ (τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018, ώρα 14:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (9/10/2018)

Παράρτημα I  (.doc)  (9/10/2018)

Παράρτημα II (.doc)  (9/10/2018)

Διευκρινήσεις (.pdf)  (12/10/2018)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας αναλώσιμων ειδών γραφείου
Μετάβαση στο περιεχόμενο