Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Ανατροφοδότηση – Διάχυση της πιλοτικής εφαρμογής της πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ”», στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» (MIS 501076), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 14.00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος όροφος, Γραφείο 1031-Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Πρόσκληση (.pdf)  (9/8/2018)

Παραρτήματα I & ΙΙ  (.docx)  (9/8/2018)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της διοργάνωσης ημερίδας
Μετάβαση στο περιεχόμενο