Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), Τομέα Παιδείας, προσκαλεί ελεγκτικές εταιρείες, με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. (άρθρο 14 του Ν. 4449/2017), να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την ανάθεση του έργου της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΠΕΘ, οικονομικής χρήσης 2017, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) ήτοι στο ποσό των 12.400,00€ (δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, ώρα 15:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (4/5/2018)

Παραρτήματα πρόσκλησης (.docx)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΠΕΘ, οικονομικής χρήσης 2017
Μετάβαση στο περιεχόμενο