Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018, ώρα 12:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (7/5/2018)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά στο έργο παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη διοργάνωσης δύο εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και ΣΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5005892 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»
Μετάβαση στο περιεχόμενο