Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), Τομέα Παιδείας, διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου «Εξοπλισμός Διαχείρισης Έργων», στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018», με Κωδικό ΟΠΣ: 5009814, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014 – 2020, το οποίο έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού με σκοπό την υποστήριξη των Πράξεων της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ49 που υλοποιεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας

Εκτιμώμενης αξίας 40.322,58€ (σαράντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147) και τους όρους της υπ’αριθμ. 1060/1-3-2018 Προκήρυξης και της υπ’αριθμ. 1061/1-3-2018 Διακήρυξης.

Διευκρινήσεις (.pdf)  (13/3/2018)

Απόφαση έγκρισης – Προκήρυξη (.pdf)  (1/3/2018)

Διακήρυξη (.pdf)  (1/3/2018)

Παραρτήματα  (.docx)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018, ώρα 14.00 μμ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Εξοπλισμός Διαχείρισης Έργων»
Μετάβαση στο περιεχόμενο