Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, για το έτος 2017 προέβη στην κάτωθι ανάθεση σύμβασης μέσω μητρώου παρόχων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (Β΄ 677).

Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας
Ανάδοχος: Δημοπούλου Αικατερίνη του Φώτιου (Απόφαση εγγραφής Αναδόχου στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών: 1197/22-4-2016 (ΑΔΑ: 7Η504653ΠΣ-ΤΨΚ)
Αντικείμενο: Εμπειρογνώμονας για την υποστήριξη της Μονάδας Α΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εξειδικευμένη Υποστήριξη και Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000771 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση2014-2020»
Συμβατικό τίμημα: 18.800,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 23.312,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ(24%)

 

Απόφαση Ανάθεσης (.pdf)  (23/2/2018)

Σύμβαση (.pdf)

Αναθέσεις συμβάσεων ΕΔ ΕΣΠΑ μέσω μητρώου παρόχων υπηρεσιών για το έτος 2017
Μετάβαση στο περιεχόμενο