Υπ’αριθμ. 982/23-02-2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό MIS 5009800, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόσκληση (.pdf)  (23/2/2018)

Παραρτήματα 1-4  (.doc)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018, ώρα 14.00 μμ

 

Τροποποίηση Πρόσκλησης (.pdf)  (2/3/2018)

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018, ώρα 14.00

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18»
Μετάβαση στο περιεχόμενο