Αντικείμενο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» είναι η στήριξη και παρακολούθηση της λειτουργίας αυτοτελούς υποστηρικτικού Προγράμματος διδασκαλίας σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου οι οποίοι έχουν αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης ή επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι:

  • η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση,
  • η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
  • η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Πράξη αφορά στην οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία (τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων) όπου υλοποιείται το Πρόγραμμα. Η οργάνωση και η λειτουργία της ΕΔ, η διαδικασία ορισμού των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων, τα διδασκόμενα μαθήματα, οι αρμοδιότητες και το πλαίσιο απασχόλησης των συμμετεχόντων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος καθορίζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Ν. 4368/2016 και σε Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Την ευθύνη έκδοσης και εφαρμογής της εν λόγω απόφασης καθώς και των σχετικών εγκυκλίων (Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων, εγκύκλιος έναρξης κλπ.) έχει η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης / Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Τμήμα Α΄ που είναι ο Φορέας Πρότασης και Λειτουργίας της Πράξης.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (.pdf)

Υπόδειγμα Σύμβασης (.docx)

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 (MIS 5009800) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Μετάβαση στο περιεχόμενο