Πρόσκληση (.pdf)   (27/10/2017)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων έως και την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας βιβλιοθηκών, για την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ και αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής της στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας» με κωδικό ΟΠΣ 5000480 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο