Υποχρεωτική επικαιροποίηση Ιανουαρίου 2021 του Καταλόγου προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677 Β΄) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» όπως ισχύει, οι εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, θα πρέπει τον Ιανουάριο του έτους 2021 να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική. Σε διαφορετική περίπτωση τα φυσικά/νομικά πρόσωπα διαγράφονται από τον Κατάλογο. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμα της εκ νέου εγγραφής στον Κατάλογο, σύμφωνα όμως με την αρχική διαδικασία.

Η υποχρεωτική επικαιροποίηση στοιχείων ισχύει και για τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο δυνητικών προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας δυνάμει της υπ’αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449 Β) Υπουργικής Απόφασης.

Η υποβολή των επικαιροποιημένων στοιχείων θα πραγματοποιείται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1/04-01-2021 Πρόσκληση με θέμα «Υποχρεωτική επικαιροποίηση Ιανουαρίου 2021 του Καταλόγου προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας, για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 22 Μαρούσι
Ελένη Θανασουλοπούλου, Τηλ.: 210 344 3332, Email: ethanas@minedu.gov.gr

 • Απόφαση επικαιροποίησης στοιχείων (.pdf) 2349/15-06-2021
 • Υποχρεωτική επικαιροποίηση καταλόγου Ιανουαρίου 2021 (.pdf) 1/04-01-2021
 • Συνημμένα επικαιροποίησης καταλόγου Ιανουαρίου 2021 (.docx) 04-01-2021
 • Απόφαση επικαιροποίησης στοιχείων και εγγραφής στο Μητρώο (.pdf) 08-07-2020
 • Απόφαση επικαιροποίησης στοιχείων και εγγραφής στο Μητρώο (.pdf) 10-05-2019
 • Υποχρεωτική επικαιροποίηση καταλόγου Ιανουαρίου 2019 (.pdf) 24-12-2018
 • Απόφαση δημιουργίας και διατήρησης Μητρώου – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (.pdf) 1046/20-03-2017
 • Απόφαση εγγραφής στο Μητρώο (.pdf) 28-09-2017
 • Απόφαση δημιουργίας Μητρώου – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (.pdf) 16-03-2016
 • Απόφαση εγγραφής στο Μητρώο (.pdf) 06-04-2016
 • Απόφαση εγγραφής στο Μητρώο (.pdf) 22-04-2016
 • Απόφαση εγγραφής στο Μητρώο (.pdf) 03-06-2016
 • Απόφαση εγγραφής στο Μητρώο (.pdf) 04-08-2016
 • Απόφαση εγγραφής στο Μητρώο (.pdf) 29-12-2016
Μετάβαση στο περιεχόμενο