Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ 5001960,του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», πραγματοποιήθηκαν 2 προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1 πρόσληψη αναπληρωτή ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και 4 προσλήψεις κλάδου ΔΕ 1 ΕΒΠ στην Περιφέρεια Αττικής.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (.pdf)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (.pdf)

Περιφέρεια Αττικής (.pdf)

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017
Μετάβαση στο περιεχόμενο