Έγκριση πρακτικού 10/28-05-2024 (.pdf)  (31/05/2024)

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων (.pdf)  (31/05/2024)

Έγκριση του με αριθ. 10/28-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Μετάβαση στο περιεχόμενο