Ορίζουμε ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη με αρ. πρωτ. 2575/28-05-2024 (ΑΔΑ:ΨΗΦΡ46ΝΚΠΔ-ΔΕΑ) Πρόσκληση έως και την Τετάρτη 12-06-2024 και ώρα 15:00.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
1. Α.Π. 2575/28-05-2024 ( ΑΔΑ: ΨΗΦΡ46ΝΚΠΔ-ΔΕΑ ) Πρόσκληση (.pdf)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Διαχείριση πράξεων» των Πράξεων «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (εκτός ΕΑΕΚ 15-29 ετών) για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6002622 και «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών)» με Κωδικό ΟΠΣ 6002623 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»
Μετάβαση στο περιεχόμενο