Προσλήψεις 424 αναπληρωτών πλήρους ωραρίου ειδικότητας ΠΕ70 Δασκάλων μέσω του προγράμματος «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2016-2017»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001966 στο πλαίσιο των ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις 424 αναπληρωτών πλήρους ωραρίου ειδικότητας ΠΕ70 Δασκάλων. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα στελεχώσουν της Τάξεις Υποδοχής των δημοτικών σχολείων σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).
Οι ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών είναι από την Παρασκευή 21 έως τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016.

Προσλήψεις 424 αναπληρωτών πλήρους ωραρίου ειδικότητας ΠΕ70 Δασκάλων
Μετάβαση στο περιεχόμενο