Με την υπ’ αρ. 3515/17-10-2016 Απόφαση τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (MIS 5001325) του Άξονα Προτεραιότητας 2β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 4/11/2016. Σχόλια υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr     

Απόφαση διαβούλευσης (.pdf)

Σχέδιο Διακήρυξης (.pdf)

pep vorio aigaio 14-20 etpa

Διαβούλευση τεύχους Διακήρυξης εξοπλισμού ΤΠΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο