«SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»
Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα του έργου Link   

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (.pdf) (16/5/2024)

Οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ιστοτόπου με ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://trustyourstars.minedu.gov.gr/ .

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 24η /04/2024 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία τη 10η/06/2024 και ώρα 16:00.

Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 31/12/2025. Το χρονοδιάγραμμα κάθε έργου εκτείνεται από τον μήνα υποβολής της πρότασης και, κατά μέγιστο, έως τότε. Σε περίπτωση παράτασης του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,
ο διαθέσιμος για υλοποίηση χρόνος των προτάσεων παρατείνεται αντιστοίχως, χωρίς αύξηση
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Εναπόκειται στον φορέα της πρότασης η διαχείριση της απαιτούμενης συνολικής ανθρωποπροσπάθειας και η κατανομή της στον χρόνο και σε στελέχη ώστε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο να έχουν ολοκληρωθεί και το έργο να έχει καταστεί λειτουργικό εντός της επιλέξιμης περιόδου αναφοράς, όπως κάθε φορά ισχύει. Επισημαίνεται ότι η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι από την ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης.

Ως μεταδιδάκτορας ορίζεται ο κάτοχος διδακτορικού διπλώματος

Κάθε μέλος της ομάδας έργου -ανεξαρτήτως ερευνητικής βαθμίδας- μπορεί να συμμετέχει σε μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης ανά δράση, ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και συνολικά στο πλαίσιο του έργου «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας». Από τον συγκεκριμένο περιορισμό εξαιρείται το Μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα του Επόπτη, ο οποίος μπορεί έχει δύο (2) συμμετοχές στο πλαίσιο του έργου, ήτοι μία (1) στη Δράση Ι με την ιδιότητα του Επόπτη και μία (1) στη Δράση ΙΙ με την ιδιότητα του Μέλους ΔΕΠ.

Επιτρέπεται η συμμετοχή του μόνον στη Δράση ΙΙ με την ιδιότητα του Μέλους ΔΕΠ
εφόσον κατά την έναρξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ενός εγκεκριμένου ερευνητικού έργου έχει εκδοθεί η διοικητική πράξη διορισμού και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να συμμετέχει ως μεταδιδάκτορας. Στην περίπτωση που στο μεταξύ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ανάληψη καθηκόντων του ως Μέλος ΔΕΠ ισχύουν τα ακόλουθα: δύναται να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του ως μη αμειβόμενο μέλος της ομάδας έργου ή να αντικατασταθεί από άλλο μέλος αντίστοιχων προσόντων ή ερευνητικής βαθμίδας. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε περισσότερες από μια ερευνητικές προτάσεις.

Όχι, εφόσον έχει απωλέσει την ιδιότητά του. Δύναται όμως να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες χωρίς να αμείβεται. Σε διαφορετική περίπτωση, δύναται να αντικατασταθεί από άλλο
μέλος αντίστοιχων προσόντων ή ερευνητικής βαθμίδας έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε περισσότερες από μια ερευνητικές προτάσεις.

Ναι, επιτρέπεται η συμμετοχή ομότιμων και συνταξιούχων καθηγητών ΑΕΙ σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι δεν δύναται να ενταχθούν στη ερευνητική ομάδα ως Επόπτες στη Δράση Ι ή Συντονιστές έργου στη Δράση ΙΙ.

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Υποψήφιου διδάκτορα ως μέλους της ομάδας έργου, είτε ως ονοματισμένου ή μη ονοματισμένου μέλους

Στην Δράση ΙΙ οι συμπράξεις θα αποτελούνται από κατ’ ελάχιστον δύο (2) διαφορετικά
Α.Ε.Ι. εκπροσωπούμενα από τους οικείους Ε.Λ.Κ.Ε. Για τη συμμετοχή στη δράση -μεταξύ άλλωναπαιτούνται: α) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση υποβολής της αιτήσεως
χρηματοδότησης και του Συμφωνητικού Συνεργασίας και β) Υπογεγραμμένο συμφωνητικό
συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.

H Πρόσκληση αφορά στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων όπως αποτυπώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Ως
προς τις αμοιβές του μεταδιδάκτορα ισχύει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (ν. 4386/2016, όπως ισχύει) και τα οριζόμενα στον Οδηγό Προγράμματος Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων ή όπως αλλιώς ονομάζεται του οικείου ΕΛΚΕ.

Ναι, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής αδείας από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Φορέα του, εφόσον απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη κατηγορία ερευνητή δεν μπορεί να λάβει θέση Επιστημονικού Υπευθύνου Έργου στη Δράση Ι.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ενισχύονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι) του άρθρου 3 του ν.4957/2022 στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ).

Για τις ανάγκες επιστημονικής παρακολούθησης του έργου ορίζεται Επιστημονικός
Υπεύθυνος του έργου (ΕΥ) με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι., «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» Σελ. 23/68 σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 4957/2022 όπως ισχύει και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. Επίσης, Το προσωπικό διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΟΡΙΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και στο Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.

Ναι, μπορούν να θεωρηθούν έκτακτο προσωπικό και η αμοιβή τους να καθοριστεί αναλόγως και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), εφόσον συμβάλλονται με σύμβαση μίσθωσης έργου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μισθολογικά κλιμάκια του Κεφαλαίου Β του Ν.
4354/2015, όπως ισχύει.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τον Συντονιστή Φορέα υποχρεωτικά
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» στην ελληνική γλώσσα

Όχι, δεν υπάρχει. Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα
αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: EΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σε αυτά μπορούν να γίνουν οι προσθήκες που κρίνονται απαραίτητες από τους υποψηφίους προκειμένου να ενισχύσουν βαθμολογικά την πρότασή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Επισημαίνεται ότι το αρχείο θα πρέπει να είναι ένα ενοποιημένο αρχείο PDF (1 αρχείο που αφορά το σύνολο του έργου) και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 40 σελίδες. Στο κείμενο να γίνει χρήση της γραμματοσειράς Calibri, 11 στιγμών. Η στοίχιση πρέπει να είναι πλήρης και το διάστιχο γραμμής μονό.

Ο ανώτατος Π/Υ της Δράσης Ι είναι 200.000 € και της Δράσης ΙΙ 1.000.000 €. Σημειώνεται
ότι στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι έμμεσες δαπάνες διαμορφώνονται σε σταθερό ποσοστό 7% επιλέξιμων δαπανών των κατηγοριών Ι έως V. Εκ παραδρομής αναφέρεται «Τα ανώτατα ποσά του πίνακα και αντίστοιχα τα ανώτατα ποσοστά που αναφέρονται στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών είναι δεσμευτικά ανά κατηγορία δαπάνης», καθώς όπως προκύπτει και από τον πίνακα δεν υπάρχουν ποσοστά αλλά μόνον ανώτατα οριζόμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.

Επισημαίνεται ότι κατά τη σύνταξη του Π/Υ μιας ερευνητικής πρότασης δεν είναι δυνατή η
εξάντληση των ανωτάτων ορίων για όλες τις κατηγορίες δαπανών ταυτόχρονα.

Ναι, οι Ειδικοί λειτουργικοί Επιστήμονες, όπως και οι Ερευνητές όλων των βαθμίδων
αποτελούν επιλέξιμα αμειβόμενα μέλη ομάδων έργου στην κατηγορία «Δαπάνες Προσωπικού» της Δράσης ΙΙ («Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.»). Η συμπεριληπτική αναφορά σε ερευνητές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 και 4310/2014 όπως ισχύουν, περιλαμβάνει τους Ερευνητές όλων των βαθμίδων καθώς και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στην ενότητα 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της
πρόσκλησης. Δεν προβλέπονται δαπάνες παροχής υπηρεσιών ή υπεργολαβίας στις κατηγορίες ΙΙ Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού και V. Αναλώσιμα και λοιπές άμεσες δαπάνες.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις του Έργου SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664
Μετάβαση στο περιεχόμενο