ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς τον χρόνο κατάρτισης του συμφωνητικού και ως προς το Παράρτημα ΙΧ

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων με τη μορφή συμπράξεων για το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας» (με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180519) στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης: «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» (Κωδ. Δράσης: 16289) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που καλούνται να υποβάλουν προτάσεις με τη μορφή σύμπραξης είναι:

α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και

β) Επιχειρήσεις.

Το έργο απευθύνεται σε συμπράξεις μεταξύ Α.Ε.Ι. και ιδιωτικών επιχειρήσεων και έχει σκοπό να υποστηρίξει τη δημιουργία κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης, με έμφαση σε τομείς τεχνολογίας αιχμής.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας», ανέρχεται σε 90,6 εκατ. ευρώ (88,2 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 RRF budget και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ 2, 4 εκατ. ευρώ) και της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε 37,8 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 128,4 εκατ. ευρώ.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση-έργο δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.800.000,00 ευρώ για τη συνολική διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

Η διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η/12/2025. Το έργο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δώσει κίνητρα σε δυναμικούς πανεπιστημιακούς ερευνητές να υλοποιήσουν καινοτόμα ερευνητικά έργα σε συνεργασία με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να τονωθεί η δημιουργία τεχνογνωσίας και να διευκολυνθεί η μεταφορά της στην πραγματική οικονομία και για τον λόγ
ο αυτόν αφορά σε επιχορηγήσεις συνεργατικών έργων Έρευνας & Ανάπτυξης.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 16/2/2024 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία 5/4/2024 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, η Πρόσκληση του έργου «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας» έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού https://www.minedu.gov.gr/, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el/ καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» https://greece20.gov.gr/.

Αναλυτική πληροφόρηση για το «Ελλάδα 2.0» παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας https://greece20.gov.gr/.

Πληροφορίες σχετικά με τη Δράση παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) της Δράσης, που είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ, https://www.epiteliki.minedu.gov.gr .

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cres.rrf@minedu.gov.gr .

Το Έργο/Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (.pdf) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (23/02/2024)

Χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα του έργου (Link)

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (23/02/2024)
Μετάβαση στο περιεχόμενο