Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ως αρμόδιος φορέας υλοποίησης των προτάσεων έργων «SUB3. Βιομηχανικά Διδακτορικά» της Δράσης 16289 «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα Πανεπιστήμια», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ανακοινώνει την ανάρτηση διευκρινιστικών οδηγιών για την πληρότητα των δικαιολογητικών. 

Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» περιλαμβάνεται στη Μεταρρύθμιση «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» με κωδικό Δράσης 16289, εντάσσεται στον Πυλώνα 3 και στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», όπου προβλέπονται μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και στη συνάφειά της με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη διεθνή προβολή και εξωστρέφεια, αυξάνοντας τις προοπτικές των αποφοίτων στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Μετά από τη δημοσίευση της Πρώτης (1ης) Τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» (ΑΔΑ: ΨΛΒΣ46ΝΚΠΔ-ΘΩΦ), στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της ορθής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης εκ μέρους των υποψήφιων δυνητικών δικαιούχων, έχουν αναρτηθεί συμπληρωματικές, διευκρινιστικές οδηγίες με μορφή λίστας στο site της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το αρχείο των οδηγιών επισυνάπτεται σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ.

Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελεί παράρτημα της Πρόσκλησης, αλλά έχει συνταχθεί με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων στην υποβολή των δικαιολογητικών.  

 

Ανάρτηση διευκρινιστικών οδηγιών σχετικά με την πληρότητα των δικαιολογητικών των Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» στο Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Μετάβαση στο περιεχόμενο