Απόφαση απόρριψης ως μη επιλέξιμων είκοσι πέντε (25) αιτήσεων χρηματοδότησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 της παρούσας Απόφασης Απόρριψης.


Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, δύνανται, σύμφωνα με την οικεία Υπουργική Απόφαση (ανωτέρω σχετικό 38), να υποβάλλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή) μέσω του ΠΣΚΕ, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία εκκινεί από την επομένη της δημοσίευσης (ανάρτησης) της Απόφασης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10.3 «Υποβολή και Εξέταση Ενστάσεων» της Πρόσκλησης, όπως ισχύει.

 

1η Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων (.pdf) (16/10/2023)

 

 

 

 

Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο τηςΠρόσκλησης «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψηςκαι Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Μετάβαση στο περιεχόμενο