Οι πράξεις αφορούν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ και στη διεξαγωγή μαθητείας κατά τη διάρκεια φοίτησης στα ΙΕΚ σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • Υλοποίηση Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας
  • Υλοποίηση Μαθητείας καταρτιζομένων ΙΕΚ

Κάθε μαθητευόμενος λαμβάνει μέρος του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και η εποπτεία της λειτουργίας των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας υλοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (2018/C153/01), διατυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που νοούνται ως “μαθητεία” και παρατίθενται τα κριτήρια που θα πρέπει να διασφαλίζουν τα κράτη-μέλη ώστε τα προγράμματα μαθητείας να παρέχουν οφέλη τόσο στους εκπαιδευόμενους όσο και στους εργοδότες.

Σύμφωνα με την εθνική ορολογία, όπως αποτυπώνεται στον Ν.4763/2020 (όπως ισχύει), ως “μαθητεία” νοούνται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία α) συνδυάζουν μάθηση σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης με ουσιαστική μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 50%, β) καταλήγουν σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα, γ) βασίζονται σε συμφωνία, που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτιση και δ) προβλέπουν αμοιβή ή επιδότηση για τον μαθητευόμενο, για το μέρος της κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία.

«Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5136470 και «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5190277
Μετάβαση στο περιεχόμενο