Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας

Aντικείμενο του Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλώσιμων ειδών γραφείου (χαρτικά, κλασέρ, μελάνια εκτυπωτών κλπ.) απαιτούμενων για την ομαλή υλοποίηση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας των ακόλουθων Πράξεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020:

  1. «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2021-2022», με Κωδικό ΟΠΣ 5131699
  2. «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2021-2022», με Κωδικό ΟΠΣ 5131861
  3. «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2021-2022», με Κωδικό ΟΠΣ 5131867
  4. «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με Κωδικό ΟΠΣ 5070727
  5. «Υποστήριξη αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων» με Κωδικό ΟΠΣ 5131889
  6. «Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 5131891
  7. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με Κωδικό ΟΠΣ 5131504
  8. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με Κωδικό ΟΠΣ 5131503
  9. «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022», με Κωδικό ΟΠΣ 5131704
  10. «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 2021-2022», με Κωδικό ΟΠΣ 5131678

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30192700-8 – Γραφική ύλη

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων ογδόντα δυο ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (53.082,72 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 42.808,64 €, ΦΠΑ 24%: 10.274,08 €). Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους ακόλουθους κωδικούς ΣΑΕ Χρηματοδότησης: 2021ΣΕ34510145, 2021ΣΕ34510142, 2021ΣΕ34510159, 2020ΣΕ34510408, 2021ΣΕ34510157, 2021ΣΕ34510156, Ε3451 2021ΣΕ34510144, Ε3451 2021ΣΕ34510141, Ε3451 2021ΣΕ34510154, Ε3451 2021ΣΕ34510143

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 26 Ιουλίου 2022, και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο