Τίτλος Πράξης

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (MIS 5002339)

Υποέργο 2:

«Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Δομές Εκπαίδευσης και Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Φορέας Υλοποίησης

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προϋπολογισμός  Υποέργου 2

999.700,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 Περιγραφή

Το Υποέργο 2 αφορά στην  προμήθεια, στην  εγκατάσταση και επίδειξη του εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Έβρου, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σκοπό την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εξοπλισμού των δομών εκπαίδευσης (ΔΠΕ, ΔΔΕ, ΠΔΕ, ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ, ΚΠΕ).

Στόχοι

Η προμήθεια περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή καθώς και αναγκαίο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία των δομών εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα

Αναμενόμενα Οφέλη Πράξης:

  • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αποτέλεσμα τη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών.
  • Αύξηση του κινήτρου για μάθηση και περιορισμός της σχολικής διαρροής.
  • Ενίσχυση της εξατομικευμένης μάθησης και προώθηση του θεσμού της δια βίου μάθησης.
  • Αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου.
  • Χρήση και αξιοποίηση του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού εκπαίδευσης.
  • Ενίσχυση της κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής μέσω της διαμόρφωσης συνθηκών ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση.

Πράξη «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (MIS 5002339) Υποέργο 2: «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Δομές Εκπαίδευσης και Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
Μετάβαση στο περιεχόμενο