Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Τομέα Παιδείας, προσκαλεί τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την ανάθεση του έργου αξιολόγησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 870/24-03-2022 (22PROC010264334 2022-03-24) συνημμένη πρόσκληση.

Προϋπολογισμός: είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 30-03-2022 και ώρα 13:00 

Πρόσκληση (.pdf)

Παράρτημα (.docx)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου αξιολόγησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο