Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Τομέα Παιδείας, προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δαπάνες προμήθειας επίπλωσης, εξοπλισμού και εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 807/18-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010233011  2022-03-18) συνημμένη πρόσκληση.

 Προϋπολογισμός: : Έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα εννιά ευρώ και τριάντα έξη λεπτά (6.169,36 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (7.650,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 28-03-2022 και ώρα 14:00 η οποία αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 807/18-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010233011  2022-03-18) συνημμένη πρόσκληση.

Πρόσκληση (.pdf)

Πρόσκληση (.docx)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δαπάνες προμήθειας επίπλωσης, εξοπλισμού και εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232
Μετάβαση στο περιεχόμενο