Τίτλος
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (MIS: 5050747)

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προϋπολογισμός
5.219.782,00 €

Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε 52 μονάδες εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών/σπουδαστών, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ειδικοτήτων, για την προσέλκυση του μαθητικού/σπουδαστικού δυναμικού, τη σύνδεση της παρεχόμενης θεωρητικής γνώσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και τις τεχνικές εκπαιδευτικές πρακτικές, και την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρέχοντας στους σπουδαστές εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση.

Στόχοι
Η αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 52 μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων των Νομών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία θα επιτευχθεί μέσω προμήθειας ειδών εξοπλισμού τα οποία ομαδοποιούνται στα ακόλουθα τμήματα:

 1. Πληροφορικής,
 2. Ηλεκτρονικής,
 3. Ηλεκτρολογίας,
 4. Εργαλειομηχανών CNC,
 5. Μηχανολογίας,
 6. Οχημάτων,
 7. Ψύξης – Θέρμανσης,
 8. Γεωπονίας,
 9. Υγείας και Πρόνοιας,
 10. Δομικών Έργων – Εφαρμοσμένων Τεχνών,
 11. Εκπαιδευτικών Διατάξεων Ηλεκτρολογίας,
 12. Ναυτιλιακών.

Η εν λόγω προμήθεια θα βελτιώσει και θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τα προσόντα των ωφελούμενων μαθητών και σπουδαστών κατά τη μετέπειτα προσπάθεια εύρεσης εργασίας.

Αποτελέσματα
Αναμενόμενα Οφέλη:

 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αποτέλεσμα τη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών.
 • Αύξηση του κινήτρου για μάθηση και περιορισμός της σχολικής διαρροής.
 • Ενίσχυση της εξατομικευμένης μάθησης και προώθηση του θεσμού της δια βίου μάθησης.
 • Αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου.
 • Χρήση και αξιοποίηση του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού εκπαίδευσης.
 • Ενίσχυση της κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής μέσω της διαμόρφωσης συνθηκών ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση.

Η εν λόγω Πράξη θα υλοποιηθεί εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (MIS: 5050747)
Μετάβαση στο περιεχόμενο