Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα προχωρήσει, μετά από διαγωνισμό, στην προμήθεια 120 προκατασκευασμένων οικίσκων που θα τοποθετηθούν σε κέντρα εγκατάστασης προσφύγων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας για την εκπαίδευση παιδιών–προσφύγων προσχολικής ηλικίας.

Σύμφωνα με έγγραφο που υπογράφει ο ΓΓ του ΥΠΠΕΘ Ιωάννης Παντής η δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και είκοσι οκτώ ευρώ #2.624.028,00 €# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και βαρύνει την ΣΑΕ 7452 αρ. εναρ. 2016ΣΕ74520000.

Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη διδασκαλία των παιδιών των προσφύγων
Μετάβαση στο περιεχόμενο