Διακήρυξη με αριθμό: 4/2021

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας».

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ, Τομέα Παιδείας, σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου η Επιτελική Δομή να ανταποκριθεί στην υποστήριξη του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς και ως τελικός Δικαιούχος Πράξεων του ΕΠ ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 47903/ΕΥΘΥ 495/9-5-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ:1406/τ.Β/19-5-2016).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72224000 – 1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων.

Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  889.250,00 € προ ΦΠΑ (1.102.670,00€ με ΦΠΑ 24%).

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός ΣΑΕ 2016ΣΕ34510093) – Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12.
Πράξη: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, τομέα Παιδείας» (Κωδικός ΟΠΣ 5002001) – Υποέργο 1.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 25/05/2021 και ώρα 12:30 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας: 1755/16-04-2021

Προκήρυξη Σύμβασης: 2021/S-077-197324

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 1782/21-04-2021

Περίληψη Διακήρυξης: 1783/21-04-2021

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Σύμβουλος Υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας»
Μετάβαση στο περιεχόμενο