Τίτλος
Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID-19 (κωδικός ΟΠΣ: 5070129)

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προϋπολογισμός
Ο Προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 3.257.520,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Περιγραφή
Η Πράξη αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους μαθητευόμενους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. και των Δ.ΙΕΚ για το διάστημα από Μάρτιο έως Μάιο 2020, κατά το οποίο έγινε αναστολή/απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων (δημόσιων και ιδιωτικών) με στόχο την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

Οι επιπτώσεις των παραπάνω μέτρων είχαν σαν αποτέλεσμα την αναστολή ισχύος των συμβάσεων με επακόλουθο την αναστολή καταβολής αποζημιώσεων: α) των μαθητευομένων στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και β) των μαθητευομένων των Δ.ΙΕΚ του Υ.ΠΑΙ.Θ., για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής των έκτακτων κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19.

Το πλήθος των μαθητευομένων που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για το ως άνω διάστημα προϋπολογίζεται σε 3.324 άτομα και σύμφωνα με το άρθρο 119 του Νόμου 4692/2020 ορίζεται ότι το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 700 ευρώ ανά άτομο.

Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID-19
Μετάβαση στο περιεχόμενο