ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2019

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής»

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ι του τεύχους διακήρυξης, αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχολικές μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες). Η σύμβαση διαιρείται σε τρία (3) Τμήματα (Lot).

Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (και τα 3 Τμήματα) ανέρχεται στο ποσό των 6.959.635,48 € χωρίς ΦΠΑ (8.629.948,00 € με ΦΠΑ 24 %)
Ο προϋπολογισμός, ανά τμήμα, έχει ως εξής:
Τμήμα 1 – Πληροφορική 1 – Π/Υ με ΦΠΑ: 2.799.246,00€, (χωρίς ΦΠΑ: 2.257.456,45€)
Τμήμα 2 – Πληροφορική 2 – Π/Υ με ΦΠΑ: 2.726.082,00€, (χωρίς ΦΠΑ: 2.198.453,22€)
Τμήμα 3 – Πληροφορική 3 – Π/Υ με ΦΠΑ: 3.104.620,00€, (χωρίς ΦΠΑ: 2.503.725,81€)

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής (ΣΑΕ 2019ΕΠ08510057) – Άξονας Προτεραιότητας 11 «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης».
Πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» (MIS 5041447) – Υποέργο 1.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 15/05/2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Άρση αναστολής και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας: 2310/22-06-2020

Απόφαση αναστολής και παράτασης προθεσμιών: 1611/28-04-2020

Διόρθωση προκηρυξης: 2020/S 085-201676

Απόφαση Διενέργειας: 1307/24-03-2020

Προκήρυξη Σύμβασης: 2020/S 063-150402

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 1330/31-03-2020

Περίληψη Διακήρυξης: 1331/31-03-2020

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
Μετάβαση στο περιεχόμενο