ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2019

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής»

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29/06/2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Η προμήθεια περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή. Οι συγκεκριμένες ανάγκες προέκυψαν ύστερα από καταγραφή αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής  (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες).

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου χωρίζεται σε δύο τμήματα (lots) και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 7.019.995,00€ (επτά εκατομμυρίων δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.661.286,29€ (πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών) και ΦΠΑ: 1.358.708,71 € (ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων οχτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών).

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής (ΣΑΕ 2019ΕΠ08510039) – Άξονας Προτεραιότητας 11 «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης».
Πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» (MIS 5041467) – Υποέργο 1.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 13/05/2020 και ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Άρση αναστολής και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας 2311/22-06-2020

Απόφαση αναστολής και παράτασης προθεσμιών: 1610/28-04-2020

Διόρθωση προκήρυξης: 2020/S 085-201675

Απόφαση Διενέργειας: 1243/19-03-2020

Προκήρυξη Σύμβασης: 2020/S 063-150460

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 1326/30-03-2020

Περίληψη Διακήρυξης: 1327/30-03-2020

 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
Μετάβαση στο περιεχόμενο